En | Fr


Ana Sayfa | Tarihçe | Faaliyet Alanları | Uluslararası | Hizmet Anlayışı | Takım Üyelerimiz | İletişim

Faaliyet Alanları

ULUSAL VE ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR, ULUSAL VE ULUSLARARASI TAHKİM
BİRLEŞME ve DEVRALMALAR
ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU
FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUKU
İŞ HUKUKU
GAYRİMENKUL
FİNANS VE BANKA HUKUKU
İCRA İFLAS HUKUKU
VERGİ HUKUKUULUSAL VE ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR, ULUSAL VE ULUSLARARASI TAHKİM
Postacıoğlu Hukuk Bürosu, uyuşmazlıkların, mahkeme kanalıyla ya da mahkeme dışında, hakemler kanalı ile çözümlenmesi konusunda hizmet verir. Farklı alanlardaki birçok dava ve anlaşmazlıklardan edindiği tecrübe ile, Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Denizcilik Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku gibi konularda etkin ve hızlı çözümler üretir.

Büro, birçok uluslararası tahkim davası takip etmiş ve büyük başarılara imza atmış olup spor tahkimi, ihale sözleşmeleri ve imtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan tahkim konusunda deneyim sahibidir. Postacıoğlu Hukuk Bürosu, aynı zamanda tahkim kararlarının tenfizi aşamalarında da büyük rol oynamaktadır.

Ayrıca Etem Postacıoğlu'nun Milletlerarası Ticaret Odası ( ICC ), Uluslararası Tahkim Divanı için, ICC Türkiye Milli Komitesinin oluşturmuş olduğu Türk Hakem Listesine de dahil olması büronun bu konudaki uzmanlık alanını daha da geliştirmiştir.

BİRLEŞME ve DEVRALMALAR
Postacıoğlu Hukuk Bürosunun esaslı faaliyet alanı birleşme ve devralmalardır. Şirket stratejisi, finansman ve şirket yönetimi ile bağlantılı olarak şirketlerin satın alınması, satılması, birleştirilmesi ile ilgilenen ve böylece ilgili endüstri kolunda genişlemekte olan bir şirkete finansman sağlanması, know-how transferi ve büyüme sağlanması gibi getirileri olan birleşme ve devralmaların (mergers and acquisitions)  her aşamasında Müvekkillerimiz ile birlikte çalışarak risklerin öngörülmesi ve yönetimi konularında gerekli hukuki yardım sağlanmakta ve birleşme ve devralma süreçleri tüm boyutlarıyla bir bütün olarak ele alınmaktadır. Büro, müvekkillerin her bir projede ortaya çıkan spesifik ihtiyaçlarına uygun olarak durum tespiti raporları (due diligence) hazırlamakta, hisse satın alma (SPA) ve ortaklık sözleşmelerinin (SHA) hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi konularında hizmet vermektedir. Postacıoğlu Hukuk Bürosu, ayrıca şirket bölünmeleri konularında da yoğun hizmet vermektedir.

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

  Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları  ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi Postacıoğlu Hukuk Bürosu’nun esaslı konularından birini oluşturmaktadır.

  a)  Ticari Sözleşmeler
  Joint-venture sözleşmeleri, uluslararası faaliyet gösteren Postacıoğlu Hukuk Bürosu'nun etkin çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Çalışma sistemi ve felsefesi  gereğince zaten birden fazla hukuk sistemini bünyesinde birleştirerek çalışan büromuz,   bugüne kadar farklı alanlarda  faaliyet gösteren, çok çeşitli uyruklardan yabancı şirketler ile Türkiye'deki  partnerleri arasında bir çok dilde sayısız Joint Venture sözleşmeleri hazırlamıştır. Bunun dışında  hisse devri, franchising, leasing, acenta ve distribütörlük sözleşmeleri gibi ticari sözleşmelerin uygulanması hususunda son derece özenli çalışmaları mevcuttur.

  b)  Taşıma Hukuku
  Uluslararası ve yurt içi olmak üzere kara, deniz ve hava yolu ile taşımanın son derece hızlı gelişimi ile; taşıma hukuku, globalleşen ve sınırların zamanla yok olduğu bugünün dünyasında uluslararası anlaşma ve düzenlemeler ile yeni bir boyut kazanmıştır. Büromuz, bu konudaki  bilgi ve tecrübesi ile bugün yurt içi ve dışında faaliyet gösteren bir çok büyük ve köklü taşıma şirketlerini de temsil etmek suretiyle bu boyutta yerini almış  bulunmaktadır.

  c) Deniz Ticaret Hukuku
  Ulusal ve uluslararası ticaret hukukunun önemli bir parçasını teşkil eden Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesinde Postacıoğlu Hukuk Bürosu'nun kapsamlı çalışmaları vardır.

  d)  Rekabet Hukuku
  Rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinde ticaret şirketleri için son derece önemi bulunan ve her zaman güncelliğini koruyan bu alandaki çalışmalarımız çerçevesinde  bu konudaki gelişmeler yakından takip edilmekte ve müvekkillerimize özellikle birleşme ve devralma işlemlerinde bildirimlere ilişkin gerekli hukuki yardım sağlanmaktadır. Büro, gıda, perakende, çevre, yedek parça, kargo gibi çok çeşitli alanlarda Rekabet Kurumu’na 50’den fazla bildirimde bulunmuştur.

FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUKU
Postacıoğlu Hukuk Bürosu medya ve reklam hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Postacıoğlu avukatları, Türkiye’nin en büyük reklam şirketleri de dahil olmak üzere çok çeşitli müvekkilleri temsil etmektedir.

Bünyesinde yer alan IPP İletişim Planlama Patent Servisleri Limited Şirketi  fikir ve sanat eserleri ile sanayi ürünleri üzerindeki her türlü haklar ile ilgili gerekli desteği sağlar. Fikri ve Sinai Haklar Hukuku konusunda uzman olan IPP İletişim Planlama Patent Servisleri Limited Şirketi avukatları, fikri ve sınai haklar hususunda müvekkillerine en küçük ayrıntıda bile yardımcı olur ve gerekli durumlarda Postacıoğlu Hukuk Bürosu avukatları ile birlikte çalışır.

İŞ HUKUKU
Postacıoğlu Hukuk Bürosu, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarınız için çalışır ve  sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir. Büro, iş hukuku konusunda müvekkillerine derin hizmet sağlamak amacıyla konusunda uzman bilirkişi ve profesörlerle birlikte çalışmaktadır.

GAYRİMENKUL
Postacıoğlu Hukuk Bürosu, müvekkillerinin gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dahil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır. Büro, dünyanın önde gelen en büyük otel zincirlerinin Türkiye’deki malsahipleriyle operasyonunun kurulması ve yönetiminin kısmen devri konusunda danışmanlık hizmeti sunmuştur ve sunmaya devam etmektedir.

FİNANS VE BANKA HUKUKU
Postacıoğlu Hukuk Bürosu, önemini her daim muhafaza eden bu komplike alanda sendikasyon, genel kredi sözleşmeleri, üye işyeri sözleşmeleri, securitization, swap, akreditif gibi operasyonlarda son derece deneyimlidir.

Bunun dışında şirketler bazında şirketlerin tekrardan yapılandırılmasını ve bu yönden finansman projelerinin hazırlanması şirketler grubunun oluşturulması, uluslararası trust operasyonları, şirketlerin halka açılması konusunda da kapsamlı çalışmaları mevcuttur.

İCRA İFLAS HUKUKU
Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. Postacıoğlu Hukuk Bürosu bu konuda uzman avukatları ile  hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi,  mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir.

VERGİ HUKUKU
Postacıoğlu'nun, hukuki hizmetlerinden birini de vergi hukuku oluşturmaktadır. Hukukun bu özel alanında, Postacıoğlu ihtiyaçlarınız doğrultusunda müvekkileri için pratik, yaratıcı ve ticari yaklaşımı sunarak vergisel ihtiyaçları karşılamaktadır. Müvekkillerinin vergi avantajlarından faydalanarak vergi yükümlülüklerini minimize etmeleri konusunda ulusal ve uluslararası alanda destek olmaktadır.

Postacıoğlu, bu çerçevede her türlü Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve diğer bütün vergiler ile ilgili ihtiyaçlarınızda çözümler üretmekte, gerekli  olduğu hallerde vergi ihtilaflarının çözümü için müvekkillerini idari alanda veya mahkeme safhalarında temsil etmektedir. Ayrıca, müvekkillerinin Türkiye içinde veya dışında  gerçekleştirecekleri yatırımlarının vergisel ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü vergi anlaşmaları, yatırım ve vergi dahil olmak her türlü teşvikleri ve diğer kanuni imkanları kullanarak optimum vergi modellerini, gerek kendi avukatları ile gerekse uluslararası alanda uzun yıllardır edindiği temaslarından faydalanarak, ortaya koymakta, kişiye özel çözümler sunmaktadır.
 

Postacıoğlu Hukuk Bürosu ©2013